Betingelser

Generelle bestemmelser

1.1

Udlejer ejer den ovenfor anførte båd, herefter ”Båden” og vil ved udlejning stille Båden til

rådighed for Lejeren. Udlejer indestår for, at Udlejer har ret til at udleje Båden og at udlejning

kan ske uden at krænke tredjemands rettigheder.

1.2

Nærværende vilkår beskriver Båden og de vilkår, hvorunder Båden stilles til rådighed for lejeren.

2.

Periode og levering

2.1

Parterne har aftalt, at Båden skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under ”Periode og

levering” ovenfor.

2.2

Ved forsinket eller manglende returnering, herunder manglende udlevering ved Udlejers

afhentning, er Lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum, forsinkelsen udgør. Leje for

forsinkelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2, angivet ovenfor.

(Eksempel: Leveres Båden 2 timer for sent betales for aftalt timepris x 4. Er der aftalt en

dagslejepris, betales i dette eksempel 4/24-dele af dagsprisen.)

2.3

Lejen dækker alt udstyr, bortset fra brændstof og sprit (komfur). Der ydes ingen reduktion i den

aftalte leje, såfremt enkelte udstyrsdele, der ikke har betydning for sikkerheden, mangler. Lejer

er forpligtet til inden afsejling at gennemgå udstyrslisten og anmelde eventuelle mangler.

2.4

Lejeren er ansvarlig for, at Båden afleveres i opryddet og rengjort stand.

2.5

Lejeren skal tilsikre, at kun det tilladte maksimale antal personer er ombord.

2.6

Lejer må kun medbringe husdyr ombord på Båden såfremt dette er skriftligt aftalt med Udlejer.

3.

Pris

3.1

Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for udlejningens

begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden.

3.2

Udover den aftalte leje skal Lejer, såfremt der er truffet aftale herom, indbetale depositum, som

angivet ovenfor. Depositum betales forud for udlejningen begyndelse. Udlejer beslutter

betalingsmåden.

3.3

Eventuelt depositum skal tilbagebetales ved returnering af Båden, såfremt Båden returneres uden

skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse eksisterende skader som anført og

beskrevet under ”Beskrivelse af båden”.

4.

Ansvar og Forsikring

4.1

Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse af

lejeaftale samt vedrørende brug af Båden, herunder blandt andet aftaleloven,

forbrugeraftaleloven og købeloven. Hvilke regler der gælder, afhænger blandt andet af om

henholdsvis Udlejer og/eller Lejer er privatperson eller erhvervsdrivende.

4.2

Lejer erklærer at have kendskab til sejlads. Dokumentation skal på forlangende forevises når

Båden overtages. Duelighedsbevis skal fremvises i det omfang duelighedsbevis lovmæssigt er

påkrævet eller i øvrigt hvis Udlejer kræver dette.

4.3

Lejeren er over for Udlejer ansvarlig for sikker navigation, sejlføring og sejlads i øvrigt. Såfremt

et uheld måtte indtræffe, skal alle relevante oplysninger, herunder oplysninger om alle

implicerede parter straks meddeles Udlejeren. Lejer er overfor Udlejer ansvarlig for manglende

forsikringsdækning, der måtte skyldes sådanne manglende oplysninger.

4.4

Lejeren er ansvarlig for, at Båden ikke anvendes til formål der strider mod gældende lov.

4.5

Parterne erklærer, at de i forbindelse med lejeaftalens indgåelse har afklaret og aftalt hvilken

forsikringsdækning, der gælder skader på det lejede samt evt. skader forårsaget ved brug af det

lejede.

4.6

Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab til at betjene Båden. Ansvaret for skader, der

opstår på Båden i lejeperioden påhviler Lejer. Ligeledes påhviler ansvaret for skader forårsaget

ved brugen af Båden Lejer.

4.7

Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af Båden. Udlejer er endvidere ikke

ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved Båden.

5.

Lovvalg og værneting

5.1

Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret.

5.2

Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt, skal

afgøres ved de almindelige domstole.

5.3

Retskredssted er Odense Leasing in Nyborg.